Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego Positive Prints


Szanowny kliencie, 

Zale偶y nam nie tylko na dostarczeniu Ci super produkt贸w i us艂ug, ale tak偶e na przejrzystej komunikacji, a tak偶e pe艂nym zrozumieniu zasad zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wie艅 w naszym sklepie. Gdy sk艂adasz u nas zam贸wienie, zawieramy umow臋, a jej warunki s膮 okre艣lone poni偶szym Regulaminem. Zanim z艂o偶ysz zam贸wienie lub skorzystasz z bezp艂atnych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, zapoznaj si臋 z jego tre艣ci膮.搂1. Postanowienia wst臋pne

Regulamin okre艣la zasady zawierania przez Sprzedawc臋 um贸w z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowi膮zki stron umowy sprzeda偶y, umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych, a tak偶e umowy o us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮. Ka偶dy Klient jest zobowi膮zany zapozna膰 si臋 i zaakceptowa膰 warunki okre艣lone Regulaminem przed zawarciem umowy ze Sprzedawc膮.搂2. Kontakt ze Sklepem

Je艣li masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj si臋 z nami na adres e-mail: [email protected] lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie Sklepu.

Je艣li chcesz co艣 do nas wys艂a膰, zaadresuj to na adres: Positive Prints Sp. z o.o. ul. Pu艂awska 145, 02-715 Warszawa, POLAND. 搂3. Definicje

Kluczem dobrej komunikacji jest zrozumienie przez obie strony poszczeg贸lnych poj臋膰, kt贸re s膮 istotne dla prawid艂owej komunikacji oraz realizacji zam贸wie艅 w naszym sklepie. 

 1. Sprzedawca 鈥 sp贸艂ka Positive Prints Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Pu艂awskiej 145, (kod pocztowy 02-715), wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000839033, nr NIP 9512500986, Regon, 38597711, o wysoko艣ci kapita艂u zak艂adowego: 5000 PLN. 
 1. Klient 鈥 podmiot, na kt贸rego rzecz Sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 i/lub kt贸ry zawar艂 umow臋 sprzeda偶y ze Sprzedawc膮 i kt贸ry jest uprawniony do zawierania um贸w. 
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonuj膮ca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwi膮zanym bezpo艣rednio ze swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 3. Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonuj膮ca zakupu bezpo艣rednio zwi膮zanego z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej (okre艣lonego w CEIDG).
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym https://positiveprints.com/
 5. Produkt 鈥 produkt fizyczny lub us艂uga dost臋pny w asortymencie Sklepu, w szczeg贸lno艣ci plakaty przygotowane na 偶yczenie Klienta w wersji drukowanej lub cyfrowej.
 6. Produkt cyfrowy 鈥 us艂uga polegaj膮ca na dostarczeniu tre艣ci cyfrowej w formie Projektu plakatu, kt贸r膮 Klient mo偶e samodzielnie wydrukowa膰. 
 7. Produkt fizyczny 鈥 fizyczny wydruk Projektu wraz z dodatkowymi elementami wybranymi przez Klienta (np. ram膮) dostarczany Klientowi pod wskazany przez niego adres. 
 8. Kreator 鈥 dost臋pna na stronie internetowej funkcjonalno艣膰, za pomoc膮 kt贸rej Klient mo偶e stworzy膰 spersonalizowany projekt Produktu.
 9. Projekt 鈥 stworzony przez Klienta za pomoc膮 Kreatora cyfrowy projekt Produktu, kt贸ry mo偶e by膰 przedmiotem umowy pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮. 
 10. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia.
 11. Formularz zam贸wienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w i Us艂ug do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy zawartej na odleg艂o艣膰, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
 12. Newsletter 鈥 nieodp艂atna us艂uga 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 w formie wiadomo艣ci email zawieraj膮ce m.in. informacje o produktach, nowo艣ciach i promocjach, wysy艂ane do Klienta, kt贸ry zapisa艂 si臋 na newsletter wype艂niaj膮c Formularz zapisu na newsletter. 
 13. Formularz zapisu na newsletter 鈥 formularz umo偶liwiaj膮cy Klientowi zapis na Newsletter.
 14. Formularz kontaktowy 鈥 formularz umo偶liwiaj膮cy kontakt ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem strony Sklepu.
 15. Formularz opinii 鈥 formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy Klientom, kt贸rzy dokonali zakupu zamieszczenie opinii o Produktach i/lub Sprzedawcy.
 16. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
 17. Dostawa 鈥 czynno艣膰 polegaj膮ca na dostarczeniu Klientowi zam贸wionych przez niego Produkt贸w pod wskazany w Zam贸wieniu adres.
 18. Kurier 鈥 podmiot, z kt贸rym wsp贸艂pracuje Sprzedawca w zakresie dostarczenia zam贸wionych Produkt贸w pod adres wskazany przez Klienta
 19. Operator p艂atno艣ci – Systemy p艂atno艣ci dostarczane przez podmioty zewn臋trzne tj.: TPay obs艂ugiwany przez Krajowy Integrator P艂atno艣ci S.A. z siedzib膮:, plac Andersa 3, 17 pi臋tro, 61-894 Pozna艅  oraz PayU obs艂ugiwany przez PayU S.A. z siedzib膮: 60-166 Pozna艅; ul. Grunwaldzka 182 oraz PayPal obs艂ugiwany przez  PayPal (Europe) z siedzib膮 S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg  oraz Stripe obs艂ugiwany przez Stripe Inc. z siedzib膮: 1 Grand Canal Street, the One Building, Dublin
 20. Zam贸wienie 鈥 z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzeda偶y Produkt贸w fizycznych i/lub polegaj膮cej na dostarczeniu Produkt贸w cyfrowych b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, okre艣laj膮cej w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Produkt贸w. 
 21. Umowa – umowa zawarta na odleg艂o艣膰 z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie. 
 22. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.搂4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sprzedawcy oraz sk艂adania Zam贸wie艅 niezb臋dne s膮:
  1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i standardow膮 przegl膮dark膮 internetow膮,
  2. oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne, by zapewni膰 Klientowi bezpieczny dost臋p do Strony internetowej i Sklepu, a w szczeg贸lno艣ci 艣rodki uniemo偶liwiaj膮ce dost臋p i modyfikacj臋 danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 3. Klienta obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci naruszaj膮cych obowi膮zuj膮ce prawo, zasady dobrych obyczaj贸w oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawcy przys艂uguje prawo do planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezb臋dnej dla planowanej, bie偶膮cej obs艂ugi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostan膮 o tym wyra藕nie powiadomieni na stronach Sklepu.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta. 搂5. Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

 1. Sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋. 
 2. Dost臋pne s膮 m.in. nast臋puj膮ce nieodp艂atne us艂ugi elektroniczne: 
  1. umo偶liwienie kontaktu ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu,
  2. umo偶liwienie z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie,
  3. umo偶liwienie zapisania Projektu 鈥淪ave my design鈥 i dost臋pu do niego poprzez udost臋pniony link;
  4. umo偶liwienie Klientowi, kt贸ry dokona艂 zakupu w Sklepie, wyra偶enia opinii o Produktach i Sprzedawcy, 
  5. umo偶liwienie zapisu na newsletter.
 3. Umowa o wysy艂k臋 newslettera s膮 zawierane na czas nieokre艣lony z chwil膮 wype艂nienia odpowiedniego formularza i mo偶e zosta膰 wypowiedziana w ka偶dej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umow臋 o wysy艂k臋 newslettera mo偶na Klient mo偶e rozwi膮za膰 poprzez wypisanie si臋 z niego wg instrukcji zawartej w ka偶dym newsletterze lub wysy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy na adres email podany w 搂2 Regulaminu. 
 4. Pozosta艂e umowy maj膮 charakter jednorazowy i ulegaj膮 wyga艣ni臋ciu z chwil膮 dokonania poszczeg贸lnych czynno艣ci.
 5. Sprzedawca za po艣rednictwem Strony internetowej udost臋pnia r贸wnie偶 odp艂atne Produkty cyfrowe stanowi膮ce us艂ug臋 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮. Szczeg贸艂owe opisy Produkt贸w oraz ich zakres, szczeg贸lne warunki uczestnictwa, je艣li s膮 wymagane oraz ceny znajduj膮 si臋 w Sklepie w  opisach ka偶dego z Produkt贸w i Us艂ug. Ko艅cowa cena do zap艂aty jest widoczna w Kreatorze i jest zale偶na od wybranego wariantu Produktu.  
 6. W przypadku Produkt贸w cyfrowych Sprzedawca przechowuje je na serwerach Sklepu przez okres 3 miesi臋cy od dnia realizacji ostatniego Zam贸wienia na ten Produkt. Po tym czasie s膮 usuwane i dost臋p do nich nie jest mo偶liwy. 
 7. Sprzedawca ma prawo zablokowa膰 Klientowi dost臋p do us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 w przypadku, gdy Klient dzia艂a na szkod臋 Sprzedawcy lub innych Klient贸w, narusza prawa i dobra osobiste innych os贸b lub w inny spos贸b narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.搂6. Karty podarunkowe 

 1. Karta podarunkowa jest kart膮 typu prepaid i mo偶na ni膮 dokona膰 ca艂ej lub cz臋艣ciowej p艂atno艣ci za Produkty zakupione w Sklepie, z wyj膮tkiem p艂atno艣ci za kolejn膮 kart臋 podarunkow膮 oraz p艂atno艣ci za Produkty obj臋te promocj膮 lub oznaczone jako oferta specjalna. 
 2. Karty podarunkowe s膮 wydawane w okre艣lonej walucie i mo偶na j膮 wykorzysta膰 przy p艂atno艣ciach w tej samej walucie,  w kt贸rej zosta艂a wydana Karta podarunkowa. 
 3. Karty podarunkowej nie mo偶na wymieni膰 na got贸wk臋. 
 4. Karta podarunkowa mo偶e mie膰 form臋 pliku elektronicznego lub fizycznego wydruku. Karta w formie pliku elektronicznego jest dostarczana na podany w zam贸wieniu adres e mail, a Karta w formie fizycznego wydruku na wskazany w zam贸wieniu adres dostawy.
 5. Ka偶da Karta podarunkowa zawiera unikalny numer i jest wystawiana na okaziciela. Klient powinien si臋 upewni膰, 偶e poprawnie wprowadzone dane odbiorcy Karty podarunkowej. 
 6. Karta jest wa偶na przez 6 miesi臋cy od daty ich wystawienia. Po up艂ywie tego terminu nie b臋dzie mo偶na nimi p艂aci膰 w Sklepie.
 7. W przypadku zwrotu Produktu p艂atno艣膰 dokonana Kart膮 podarunkow膮 nale偶ne 艣rodki zostan膮 zwr贸cone r贸wnie偶 w formie Karty podarunkowej. 搂7. Zasady sk艂adania Zam贸wienia

 1. Zam贸wienia w Sklepie mo偶na sk艂ada膰 przez ca艂膮 dob臋, we wszystkie dni roku.
 2. Sk艂adanie Zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia. 
 3. Klient nie mo偶e dokona膰 zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia, nale偶y:
  1. klikn膮膰 przycisk 鈥濻tw贸rz teraz鈥 lub 鈥瀂aprojektuj teraz鈥, 
  2. nast臋pnie wybra膰  Produkt lub Produkty b臋d膮ce przedmiotem Zam贸wienia, 
  3. nast臋pnie, za pomoc膮 Kreatora, spersonalizowa膰 sw贸j Projekt, 
  4. nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪odaj do koszyka鈥,
  5. po sprawdzeniu zawarto艣ci zaakceptowa膰 Koszyk, klikaj膮c przycisk 鈥濸rzejd藕 do kasy鈥 
  6. wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia, wpisuj膮c dane odbiorcy Zam贸wienia, w tym numer telefonu do kontaktu z kurierem, a tak偶e adres, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu oraz wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu, je艣li dotyczy danego Produktu), 
  7. wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,
  8. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥, 
  9. potwierdzi膰 Zam贸wienie, p艂ac膮c za niego w wybrany wcze艣niej spos贸b.
 5. P艂atno艣膰 on-line dokonywana jest bezpo艣rednio na stronie Operatora p艂atno艣ci.
 6. Po dokonaniu p艂atno艣ci on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stron臋 internetow膮.
 7. Po dokonaniu p艂atno艣ci Klient otrzyma, na podany w Zam贸wieniu adres e-mail, potwierdzenie przyj臋cia Zam贸wienia. W przypadku Produkt贸w cyfrowych w potwierdzeniu Zam贸wienia b臋dzie zawarta tak偶e informacja o sposobie pobrania lub uzyskania dost臋pu do zakupionego Produktu cyfrowego.
 8. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zam贸wienia, mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 zostaje zawarta Umowa:
  1. w przypadku produkt贸w fizycznych 鈥 umowy sprzeda偶y,
  2. w przypadku produkt贸w cyfrowych 鈥 umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych. 
 9. Je艣li jedno Zam贸wienie obejmuje zar贸wno Produkty cyfrowe, jak i fizyczne, w贸wczas dojdzie do zawarcia kilku Um贸w okre艣lonego rodzaju. 
 10. Klient o艣wiadcza, 偶e dane podane przez niego w Formularzu zam贸wienia s膮 prawdziwe.搂8. Informacja o metodach i 艣rodkach technicznych s艂u偶膮cych wykrywaniu i korygowaniu b艂臋d贸w we wprowadzanych danych

 1. Do momentu naci艣ni臋cia przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥 Klienci maj膮 mo偶liwo艣膰 samodzielnego korygowania  Projektu, poprzez edycj臋 danych w Formularzu zam贸wienia
 2. Korekta danych lub modyfikacja Projektu ju偶 po naci艣ni臋ciu przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥 jest mo偶liwa do 4 godzin od chwili dostarczenia przez Sprzedawc臋 informacji z potwierdzeniem Zam贸wienia na adres podany przez Klienta w Zam贸wieniu poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail do Sprzedawcy na adres podany w 搂2 Regulaminu lub pod aktualnym numerem telefonu dost臋pnym w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥 w Sklepie. Po tym czasie nie ma mo偶liwo艣ci edycji zam贸wienia, a Produkt jest ju偶 w realizacji.
 3. Sprzedawca ma prawo wstrzyma膰 realizacj臋 Zam贸wienia w sytuacji, gdy podane przez Klienta dane w Zam贸wieniu budz膮 jego uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do ich poprawno艣ci. W takim przypadku Sprzedawca niezw艂ocznie poinformuje Klienta (za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail) o swoich w膮tpliwo艣ciach. Klient ma prawo wyja艣nienia okoliczno艣ci dotycz膮cych weryfikacji prawdziwo艣ci podanych przez niego danych. 搂9. Ceny, dostawa i oferowane metody p艂atno艣ci

 1. Ceny Produkt贸w s膮 cenami brutto i s膮 wskazane w opisach Produkt贸w dost臋pnych w Sklepie 
 2. Ceny s膮 podawane w nast臋puj膮cych walutach: USD, EUR, CAD, AUS, GBP, MXN, JPY, INR, AED oraz PLN w zale偶no艣ci od lokalizacji Klienta w chwili sk艂adania Zam贸wienia. 
 3. Wi膮偶膮ca dla stron transakcji jest cena widniej膮ca przy Produkcie/Us艂udze w momencie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Klienta zgodnie z procedur膮 opisan膮 w 搂7 Regulaminu.
 4. Na ca艂kowit膮 kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt Dostawy (je艣li Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o kt贸rym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli przyst膮pienia do Umowy. 
 5. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod Dostawy zam贸wionego Produktu:
 1. w przypadku Produkt贸w polegaj膮cych na dostarczeniu tre艣ci cyfrowych lub 艣wiadczeniu us艂ug elektronicznych jest to przesy艂ka drog膮 elektroniczn膮 na podany w Formularzu zam贸wienia adres emailowy, kt贸ra zawiera informacj臋, w jaki spos贸b pobra膰 produkt cyfrowy, 
 2. w przypadku Produkt贸w fizycznych wymagaj膮cych dostarczenia do Klienta jest to Kurier. 
 1. Z zakupem us艂ugi polegaj膮cej na dostarczeniu tre艣ci cyfrowych lub 艣wiadczeniu us艂ugi elektronicznej nie wi膮偶膮 si臋 偶adne koszty dostawy. 
 2. Czas dostawy Zam贸wienia zale偶y od zam贸wionego Produktu i wynosi: 
  1. w przypadku produktu cyfrowego 鈥 1 godzin臋
  2. w przypadku produktu fizycznego 鈥 nie d艂u偶ej ni偶 30 dni. 

i jest liczony od chwili zawarcia umowy. 

 1. W chwili dostawy przesy艂ki pod adres wskazany przez Klienta, Klient obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. W sytuacji, gdy Klient stwierdzi艂 ubytek lub uszkodzenie przesy艂ki powinien dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika, w szczeg贸lno艣ci za偶膮da膰 od Kuriera sporz膮dzenia w艂a艣ciwego protoko艂u. 
 2. Klient za swoje Zam贸wienie mo偶e zap艂aci膰, wybieraj膮c jedn膮 z metod p艂atno艣ci:
 1. przelewy online
 2. P艂atno艣膰 kart膮 
 3. PayPal 
 4. G Pay
 1. Szczeg贸艂owe informacje na temat dost臋pnych metod p艂atno艣ci i dostawy dotycz膮ce poszczeg贸lnych Produkt贸w znajduj膮 si臋 w Formularzu zam贸wienia.
 2. Klient zawieraj膮c Umow臋 ze Sprzedawc膮, wyra偶a zgod臋 na przesy艂anie faktur oraz ich korekt drog膮 elektroniczn膮 na adres email podany w Formularzu zam贸wienia lub wiadomo艣ci email wys艂anej do Sprzedawcy.搂10. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Produkt wolny od wad.
 2. Klient ma prawo z艂o偶y膰 reklamacj臋 z tytu艂u r臋kojmi przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania Produktu, nie p贸藕niej ni偶 rok po stwierdzeniu wady. 
 3. Klient nie jest uprawniony do reklamacji wady na podstawie r臋kojmi, je偶eli Klient o niej wiedzia艂 w chwili zawarcia Umowy. 
 4. Klient sk艂ada reklamacj臋 w formie pisemnej lub drog膮 emailow膮 na adres podany w 搂2 Regulaminu. 
 5. Reklamacja powinna zawiera膰 dane identyfikuj膮ce Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz 偶膮dania z ni膮 zwi膮zane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupe艂nienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, 偶e nieuzupe艂nienie brak贸w we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawc臋 to 14 dni od daty prawid艂owo z艂o偶onej reklamacji do Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na z艂o偶on膮 prawid艂owo reklamacj臋, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedaj膮cego. 
 7. Je艣li do okre艣lenia, czy wskazana w reklamacji wada Produktu fizycznego rzeczywi艣cie istnieje, konieczne jest dostarczenie Produktu fizycznego do Sprzedawcy, Sprzedawca wezwie Klienta do odes艂ania Produktu fizycznego na adres wskazany przez Sprzedawc臋. Klient w takiej sytuacji jest zobowi膮zany dostarczy膰 wadliwy Produkt fizyczny na koszt Sprzedawcy, na adres przez niego wskazany. 
 8. W przypadku nieuwzgl臋dnienia reklamacji Produktu fizycznego Sprzedawca ode艣le go do Klienta na sw贸j koszt. Je艣li odes艂any Produkt fizyczny nie zostanie odebrany przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem telefonicznie lub na adres email podany przez Klienta w zg艂oszeniu reklamacyjnym i poinformuje go o mo偶liwo艣ci osobistego odbioru Produktu fizycznego lub ponownej przesy艂ce na koszt Klienta. Klient powinien odebra膰 Produkt osobi艣cie lub przes艂a膰 o艣wiadczenie o ponownej przesy艂ce na koszt Klienta w terminie 30 dni. Po up艂ywie tego terminu reklamowany Produkt zostanie przes艂any do plac贸wki logistycznej Sprzedawcy, kt贸ry jest uprawniony do obci膮偶enia Klienta kosztami magazynowania. 
 9. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 korzystaj膮cym z ochrony konsumenckiej, zostaje wy艂膮czona odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558搂1 Kodeksu cywilnego).
 10. Informacje dotycz膮ce Reklamacji oraz zwrot贸w znajduj膮 si臋 tak偶e na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://positiveprints.com/pl/reklamacje-i-zwroty搂11. Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Klient, b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 korzystaj膮cym z ochrony konsumenckiej, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedawc膮 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produkt贸w polegaj膮cych na dostarczeniu tre艣ci cyfrowych lub 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 termin jest liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produkt贸w fizycznych termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsi臋biorcy korzystaj膮cemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej ni偶 przewo藕nik, kt贸rego wybra艂 do dostarczenia Produktu.
 2. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z ochrony konsumenckiej wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 3. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do: 
  1. Umowy o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta/Przedsi臋biorcy korzystaj膮cego z ochrony konsumenckiej, a wcze艣niej poinformowa艂 go o tym, 偶e tym samym Konsument utraci prawo odst膮pienia od umowy; 
  2. Umowy, kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsi臋biorcy korzystaj膮cego z ochrony konsumenckiej lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wprowadzenie indywidualnych tre艣ci do Projektu); 
  3. Umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta/Przedsi臋biorcy korzystaj膮cego z ochrony konsumenckiej przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy. 
 1. W celu odst膮pienia od umowy, kt贸ra nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z ochrony konsumenckiej powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o zamiarze odst膮pienia od umowy w drodze o艣wiadczenia woli w formie pisma wys艂anego poczt膮 elektroniczn膮 lub poczt膮 na adres podany w 搂2 Regulaminu.
 2. Konsument i Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z ochrony konsumenckiej mo偶e skorzysta膰 w tym celu z poni偶szego wzoru. Nie jest to jednak obowi膮zkowe. Wz贸r:
  imi臋 i nazwisko:
  adres:
  data zawarcia umowy (produkt cyfrowy): 
  data dostarczenia towaru (produkt fizyczny):
 3. W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane p艂atno艣ci, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o odst膮pieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 korzystaj膮cego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument/Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z ochrony konsumenckiej wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.
 4. W przypadku odst膮pienia od umowy w zakresie tylko jednego Produktu z Zam贸wienia obejmuj膮cego kilka Produkt贸w, Sprzedawca nie zwr贸ci koszt贸w Dostawy, je艣li by艂yby one takie same, gdyby Zam贸wienie nie obejmowa艂o zwracanego Produktu. 
 5. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odes艂ania (w zale偶no艣ci od tego, co nast膮pi wcze艣niej).
 6. Konsument/Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z ochrony konsumenckiej pokrywa wszystkie bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania.
 7. Konsument/Przedsi臋biorca korzystaj膮cy z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z produktu w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.搂12. Pozas膮dowe sposoby rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich

 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami na odleg艂o艣膰 na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdy podj臋te post臋powanie mediacyjne nie przynios艂o skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 korzystaj膮cym z ochrony konsumenckiej, s膮dem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w zwi膮zanych z tak膮 umow膮 jest s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Konsument ma mo偶liwo艣膰:
  1. zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy,
  2. zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
 4. Konsument mo偶e r贸wnie偶 z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl搂13. Prawa autorskie i dobra osobiste

 1. Tre艣ci cyfrowe dost臋pne na Stronie internetowej, a w szczeg贸lno艣ci materia艂y i szablony udost臋pnione  w Kreatorze, s膮 utworami i s膮 obj臋te ochron膮 prawa autorskiego, a prawa te przys艂uguj膮 Sprzedawcy lub osobom z nim wsp贸艂pracuj膮cym, a kt贸re udzieli艂y Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekaza艂y mu maj膮tkowe prawa autorskie. 
 2. Klient tworz膮c projekt Produktu za po艣rednictwem Kreatora, mo偶e wprowadza膰 swoje tre艣ci,  za kt贸re ponosi odpowiedzialno艣膰. Klient jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za ewentualne roszczenia wynikaj膮ce z naruszenia praw w艂asno艣ci intelektualnej oraz d贸br osobistych os贸b trzecich w zwi膮zku z wprowadzeniem tre艣ci do Kreatora. W przypadku skierowania z tego tytu艂u roszcze艅 przeciwko Sprzedawcy, Klient zobowi膮zuje si臋 przyst膮pi膰 do ca艂kowitego zaspokojenia roszcze艅 os贸b trzecich a tak偶e do zwrotu Sprzedawcy koszt贸w poniesionych z tego tytu艂u.
 3. Klienta obowi膮zuje zakaz tworzenia tre艣ci o charakterze obra藕liwym, wulgarnym lub mog膮cym narusza膰 dobra osobiste innych os贸b, w szczeg贸lno艣ci na tle rasowym, narodowo艣ciowym lub wyznaniowym. Niedozwolone jest r贸wnie偶 u偶ywanie w projektach znak贸w i idei, kt贸rych rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. Sprzedawca mo偶e w takiej sytuacji odm贸wi膰 realizacji Zam贸wienia. 
 4. Klient mo偶e korzysta膰 z zakupionych Produkt贸w oraz innych tre艣ci dost臋pnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego u偶ytku prywatnego. To oznacza, 偶e Klient oraz u偶ytkownicy Strony internetowej mog膮 z nich korzysta膰 tylko i wy艂膮cznie na w艂asne potrzeby. 
 5. Klient nie jest uprawniony do udost臋pniania Produkt贸w fizycznych i Produkt贸w cyfrowych osobom trzecim jako w艂asnych produkt贸w lub us艂ug oferowanych odp艂atnie lub nieodp艂atnie (zakaz redystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym formie cyfrowej i drukowanej).
 6. Klient jest uprawniony do wydruku kopii Produktu cyfrowego na w艂asny u偶ytek, co oznacza 偶e mo偶na ich u偶y膰 jedynie w celach niekomercyjnych. 
 7. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. tre艣ci oraz zakupionych Produkt贸w powinien skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 i podj膮膰 indywidualne negocjacje. 
 8. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. tre艣ci skutkowa膰 mo偶e odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 i karn膮.搂14. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies zosta艂y opisane w Polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies dost臋pnej pod adresem: https://positiveprints.com/pl/polityka-prywatnosci/ 搂15. Postanowienia ko艅cowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawc臋 s膮 zawierane zgodnie z prawem polskim, z wy艂膮czeniem sytuacji, gdy Klient jest Konsumentem, kt贸ry ma miejsce zwyk艂ego pobytu na terenie pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, a Sprzedawca kieruje za po艣rednictwem Sklepu swoj膮 dzia艂alno艣膰 do tego pa艅stwa (np. u偶ywaj膮c j臋zyka lub waluty tego kraju. W贸wczas zastosowanie ma prawo pa艅stwa, w kt贸rym Konsument w chwili sk艂adania Zam贸wienia ma miejsce zwyk艂ego pobytu. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn, tj.: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotycz膮 um贸w zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsi臋biorc贸w; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy Prawa konsumenta, og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zastosowanie do um贸w zawartych od dnia 01.09.2022 r. 
 6. Wersje archiwalne Regulaminu dost臋pne s膮 w formacie PDF poni偶ej niniejszego Regulaminu.