Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego Positive Prints


Szanowny kliencie, 

Zależy nam nie tylko na dostarczeniu Ci super produktów i usług, ale także na przejrzystej komunikacji, a także pełnym zrozumieniu zasad związanych z realizacją zamówień w naszym sklepie. Gdy składasz u nas zamówienie, zawieramy umowę, a jej warunki są określone poniższym Regulaminem. Zanim złożysz zamówienie lub skorzystasz z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną, zapoznaj się z jego treścią.§1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych, a także umowy o usługi świadczone drogą elektroniczną. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.§2. Kontakt ze Sklepem

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

Jeśli chcesz coś do nas wysłać, zaadresuj to na adres: Positive Prints Sp. z o.o. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, POLAND. §3. Definicje

Kluczem dobrej komunikacji jest zrozumienie przez obie strony poszczególnych pojęć, które są istotne dla prawidłowej komunikacji oraz realizacji zamówień w naszym sklepie. 

 1. Sprzedawca – spółka Positive Prints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, (kod pocztowy 02-715), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000839033, nr NIP 9512500986, Regon, 38597711, o wysokości kapitału zakładowego: 5000 PLN. 
 1. Klient – podmiot, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną i/lub który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i który jest uprawniony do zawierania umów. 
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://positiveprints.com/
 5. Produkt – produkt fizyczny lub usługa dostępny w asortymencie Sklepu, w szczególności plakaty przygotowane na życzenie Klienta w wersji drukowanej lub cyfrowej.
 6. Produkt cyfrowy – usługa polegająca na dostarczeniu treści cyfrowej w formie Projektu plakatu, którą Klient może samodzielnie wydrukować. 
 7. Produkt fizyczny – fizyczny wydruk Projektu wraz z dodatkowymi elementami wybranymi przez Klienta (np. ramą) dostarczany Klientowi pod wskazany przez niego adres. 
 8. Kreator – dostępna na stronie internetowej funkcjonalność, za pomocą której Klient może stworzyć spersonalizowany projekt Produktu.
 9. Projekt – stworzony przez Klienta za pomocą Kreatora cyfrowy projekt Produktu, który może być przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie wiadomości email zawierające m.in. informacje o produktach, nowościach i promocjach, wysyłane do Klienta, który zapisał się na newsletter wypełniając Formularz zapisu na newsletter. 
 13. Formularz zapisu na newsletter – formularz umożliwiający Klientowi zapis na Newsletter.
 14. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony Sklepu.
 15. Formularz opinii – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom, którzy dokonali zakupu zamieszczenie opinii o Produktach i/lub Sprzedawcy.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 17. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionych przez niego Produktów pod wskazany w Zamówieniu adres.
 18. Kurier – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostarczenia zamówionych Produktów pod adres wskazany przez Klienta
 19. Operator płatności – Systemy płatności dostarczane przez podmioty zewnętrzne tj.: TPay obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą:, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań  oraz PayU obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą: 60-166 Poznań; ul. Grunwaldzka 182 oraz PayPal obsługiwany przez  PayPal (Europe) z siedzibą S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg  oraz Stripe obsługiwany przez Stripe Inc. z siedzibą: 1 Grand Canal Street, the One Building, Dublin
 20. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów fizycznych i/lub polegającej na dostarczeniu Produktów cyfrowych będących przedmiotem zamówienia, określającej w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. 
 21. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 22. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.§4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania Zamówień niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
  2. oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających obowiązujące prawo, zasady dobrych obyczajów oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronach Sklepu.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. §5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie,
  3. umożliwienie zapisania Projektu “Save my design” i dostępu do niego poprzez udostępniony link;
  4. umożliwienie Klientowi, który dokonał zakupu w Sklepie, wyrażenia opinii o Produktach i Sprzedawcy, 
  5. umożliwienie zapisu na newsletter.
 3. Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony z chwilą wypełnienia odpowiedniego formularza i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o wysyłkę newslettera można Klient może rozwiązać poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §2 Regulaminu. 
 4. Pozostałe umowy mają charakter jednorazowy i ulegają wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności.
 5. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty cyfrowe stanowiące usługę świadczoną drogą elektroniczną. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się w Sklepie w  opisach każdego z Produktów i Usług. Końcowa cena do zapłaty jest widoczna w Kreatorze i jest zależna od wybranego wariantu Produktu.  
 6. W przypadku Produktów cyfrowych Sprzedawca przechowuje je na serwerach Sklepu przez okres 3 miesięcy od dnia realizacji ostatniego Zamówienia na ten Produkt. Po tym czasie są usuwane i dostęp do nich nie jest możliwy. 
 7. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w przypadku, gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza prawa i dobra osobiste innych osób lub w inny sposób narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.§6. Karty podarunkowe 

 1. Karta podarunkowa jest kartą typu prepaid i można nią dokonać całej lub częściowej płatności za Produkty zakupione w Sklepie, z wyjątkiem płatności za kolejną kartę podarunkową oraz płatności za Produkty objęte promocją lub oznaczone jako oferta specjalna. 
 2. Karty podarunkowe są wydawane w określonej walucie i można ją wykorzystać przy płatnościach w tej samej walucie,  w której została wydana Karta podarunkowa. 
 3. Karty podarunkowej nie można wymienić na gotówkę. 
 4. Karta podarunkowa może mieć formę pliku elektronicznego lub fizycznego wydruku. Karta w formie pliku elektronicznego jest dostarczana na podany w zamówieniu adres e mail, a Karta w formie fizycznego wydruku na wskazany w zamówieniu adres dostawy.
 5. Każda Karta podarunkowa zawiera unikalny numer i jest wystawiana na okaziciela. Klient powinien się upewnić, że poprawnie wprowadzone dane odbiorcy Karty podarunkowej. 
 6. Karta jest ważna przez 6 miesięcy od daty ich wystawienia. Po upływie tego terminu nie będzie można nimi płacić w Sklepie.
 7. W przypadku zwrotu Produktu płatność dokonana Kartą podarunkową należne środki zostaną zwrócone również w formie Karty podarunkowej. §7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 3. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. W celu złożenia Zamówienia, należy:
  1. kliknąć przycisk „Stwórz teraz” lub „Zaprojektuj teraz”, 
  2. następnie wybrać  Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, 
  3. następnie, za pomocą Kreatora, spersonalizować swój Projekt, 
  4. następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  5. po sprawdzeniu zawartości zaakceptować Koszyk, klikając przycisk „Przejdź do kasy” 
  6. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia, w tym numer telefonu do kontaktu z kurierem, a także adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu), 
  7. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, 
  9. potwierdzić Zamówienie, płacąc za niego w wybrany wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma, na podany w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. W przypadku Produktów cyfrowych w potwierdzeniu Zamówienia będzie zawarta także informacja o sposobie pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu cyfrowego.
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowy sprzedaży,
  2. w przypadku produktów cyfrowych – umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 9. Jeśli jedno Zamówienie obejmuje zarówno Produkty cyfrowe, jak i fizyczne, wówczas dojdzie do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju. 
 10. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe.§8. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 1. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania  Projektu, poprzez edycję danych w Formularzu zamówienia
 2. Korekta danych lub modyfikacja Projektu już po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” jest możliwa do 4 godzin od chwili dostarczenia przez Sprzedawcę informacji z potwierdzeniem Zamówienia na adres podany przez Klienta w Zamówieniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres podany w §2 Regulaminu lub pod aktualnym numerem telefonu dostępnym w zakładce „Kontakt” w Sklepie. Po tym czasie nie ma możliwości edycji zamówienia, a Produkt jest już w realizacji.
 3. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia w sytuacji, gdy podane przez Klienta dane w Zamówieniu budzą jego uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta (za pośrednictwem wiadomości e-mail) o swoich wątpliwościach. Klient ma prawo wyjaśnienia okoliczności dotyczących weryfikacji prawdziwości podanych przez niego danych. §9. Ceny, dostawa i oferowane metody płatności

 1. Ceny Produktów są cenami brutto i są wskazane w opisach Produktów dostępnych w Sklepie 
 2. Ceny są podawane w następujących walutach: USD, EUR, CAD, AUS, GBP, MXN, JPY, INR, AED oraz PLN w zależności od lokalizacji Klienta w chwili składania Zamówienia. 
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie/Usłudze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt Dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy. 
 5. Klient może skorzystać z następujących metod Dostawy zamówionego Produktu:
 1. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych jest to przesyłka drogą elektroniczną na podany w Formularzu zamówienia adres emailowy, która zawiera informację, w jaki sposób pobrać produkt cyfrowy, 
 2. w przypadku Produktów fizycznych wymagających dostarczenia do Klienta jest to Kurier. 
 1. Z zakupem usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usługi elektronicznej nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 2. Czas dostawy Zamówienia zależy od zamówionego Produktu i wynosi:
  1. w przypadku produktu cyfrowego – 1 godzinę
  2. w przypadku produktu fizycznego – nie dłużej niż 30 dni. 

i jest liczony od chwili zawarcia umowy. 

 1. W chwili dostawy przesyłki pod adres wskazany przez Klienta, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W sytuacji, gdy Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie przesyłki powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności zażądać od Kuriera sporządzenia właściwego protokołu. 
 2. Klient za swoje Zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z metod płatności:
 1. przelewy online
 2. Płatność kartą 
 3. PayPal 
 4. G Pay
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczące poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 2. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.
 3. Cyfrowe kopie produktów fizycznych nie są objęte rabatami i promocjami.§10. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu, nie później niż rok po stwierdzeniu wady. 
 3. Klient nie jest uprawniony do reklamacji wady na podstawie rękojmi, jeżeli Klient o niej wiedział w chwili zawarcia Umowy. 
 4. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §2 Regulaminu. 
 5. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 7. Jeśli do określenia, czy wskazana w reklamacji wada Produktu fizycznego rzeczywiście istnieje, konieczne jest dostarczenie Produktu fizycznego do Sprzedawcy, Sprzedawca wezwie Klienta do odesłania Produktu fizycznego na adres wskazany przez Sprzedawcę. Klient w takiej sytuacji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt fizyczny na koszt Sprzedawcy, na adres przez niego wskazany. 
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produktu fizycznego Sprzedawca odeśle go do Klienta na swój koszt. Jeśli odesłany Produkt fizyczny nie zostanie odebrany przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub na adres email podany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym i poinformuje go o możliwości osobistego odbioru Produktu fizycznego lub ponownej przesyłce na koszt Klienta. Klient powinien odebrać Produkt osobiście lub przesłać oświadczenie o ponownej przesyłce na koszt Klienta w terminie 30 dni. Po upływie tego terminu reklamowany Produkt zostanie przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami magazynowania. 
 9. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 10. Informacje dotyczące Reklamacji oraz zwrotów znajdują się także na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://positiveprints.com/pl/reklamacje-i-zwroty§11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produktów fizycznych termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Produktu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wprowadzenie indywidualnych treści do Projektu); 
  3. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 1. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §2 Regulaminu.
 2. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe. Wzór:
  imię i nazwisko:
  adres:
  data zawarcia umowy (produkt cyfrowy): 
  data dostarczenia towaru (produkt fizyczny):
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie tylko jednego Produktu z Zamówienia obejmującego kilka Produktów, Sprzedawca nie zwróci kosztów Dostawy, jeśli byłyby one takie same, gdyby Zamówienie nie obejmowało zwracanego Produktu. 
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 6. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania.
 7. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w odniesieniu do Produktu Fizycznego zawierającego Cyfrową kopię tego Produktu, Konsument/Przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić pełną cenę Produktu Cyfrowego, a nie tylko kopii Cyfrowej.§12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl§13. Prawa autorskie i dobra osobiste

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały i szablony udostępnione  w Kreatorze, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 
 2. Klient tworząc projekt Produktu za pośrednictwem Kreatora, może wprowadzać swoje treści,  za które ponosi odpowiedzialność. Klient jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za ewentualne roszczenia wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich w związku z wprowadzeniem treści do Kreatora. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Sprzedawcy, Klient zobowiązuje się przystąpić do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich a także do zwrotu Sprzedawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.
 3. Klienta obowiązuje zakaz tworzenia treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub mogącym naruszać dobra osobiste innych osób, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym lub wyznaniowym. Niedozwolone jest również używanie w projektach znaków i idei, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. Sprzedawca może w takiej sytuacji odmówić realizacji Zamówienia. 
 4. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. 
 5. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktów fizycznych i Produktów cyfrowych osobom trzecim jako własnych produktów lub usług oferowanych odpłatnie lub nieodpłatnie (zakaz redystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym formie cyfrowej i drukowanej).
 6. Klient jest uprawniony do wydruku kopii Produktu cyfrowego na własny użytek, co oznacza że można ich użyć jedynie w celach niekomercyjnych. 
 7. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 8. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.§14. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://positiveprints.com/pl/polityka-prywatnosci/ §15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Klient jest Konsumentem, który ma miejsce zwykłego pobytu na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a Sprzedawca kieruje za pośrednictwem Sklepu swoją działalność do tego państwa (np. używając języka lub waluty tego kraju. Wówczas zastosowanie ma prawo państwa, w którym Konsument w chwili składania Zamówienia ma miejsce zwykłego pobytu. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.09.2022 r. 
 6. Wersje archiwalne Regulaminu dostępne są w formacie PDF poniżej niniejszego Regulaminu.