馃巵 Positive Prints: Regulamin Sklepu
DARMOWA WYSY艁KA W 24H | 25% ZNI呕KI NA DRUGI PLAKAT
Dzie艅 dobry!

Poni偶ej znajdziesz regulamin sklepu internetowego聽Positive Prints聽w kt贸rym zawarte zosta艂y informacje m.in. o sposobie z艂o偶enia zam贸wienia i zawarcia umowy sprzeda偶y, formach dostawy i p艂atno艣ci dost臋pnych w sklepie, procedurze odst膮pienia od umowy, czy post臋powaniu reklamacyjnym.
Sklep nale偶y do聽Positive Prints sp. z o.o., Zwi膮zku Walki M艂odych 7/48 02-786 Warszawa, NIP 9512500986.
W ka偶dej chwili mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail聽[email protected]
Pozdrawiamy i 偶yczymy udanych zakup贸w! Zesp贸艂 sklepu internetowego聽Positive Prints.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰: Kupuj膮cy聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub u艂omna osoba prawna,
Konsument聽鈥 osoba fizyczna, zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 sprzeda偶y niezwi膮zan膮 z bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,
Regulamin聽鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem https://positiveprints.com/pl/regulamin-sklepu/,
Sklep聽鈥 sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://positiveprints.com
Sprzedawca聽鈥 Positive Prints sp. z o.o., Zwi膮zku Walki M艂odych 7/48 02-786 Warszawa, NIP 9512500986.

POSTANOWIENIA WST臉PNE

Za po艣rednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮, 艣wiadcz膮c jednocze艣nie na rzecz Kupuj膮cych us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. Za po艣rednictwem Sklepu, Kupuj膮cy mo偶e dokona膰 zakupu produkt贸w uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cych.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczeg贸lno艣ci do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego. Wystarczaj膮ce s膮: 聽
dost臋p do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przegl膮darka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupuj膮cy nie mo偶e dokona膰 zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci za po艣rednictwem formularzy dost臋pnych w Sklepie.
Wszystkie ceny produkt贸w podane na stronach Sklepu s膮 cenami brutto.

US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭

Za po艣rednictwem Sklepu, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego us艂ugi drog膮 elektroniczn膮. 聽
Podstawow膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 jest umo偶liwienie Kupuj膮cemu z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie. Z艂o偶enie zam贸wienia mo偶liwe jest bez konieczno艣ci za艂o偶enia konta w Sklepie.
Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 za艂o偶y膰 konto w Sklepie, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego r贸wnie偶 us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na za艂o偶eniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane s膮 dane Kupuj膮cego oraz historia z艂o偶onych przez niego zam贸wie艅 w Sklepie. Kupuj膮cy loguje si臋 do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie has艂a.
聽 Za艂o偶enie konta w Sklepie odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie, za pomoc膮 automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwil膮 przes艂ania formularza rejestracyjnego, mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮 zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokre艣lony, a Kupuj膮cy mo偶e t臋 umow臋 wypowiedzie膰 ze skutkiem natychmiastowym w ka偶dej chwili, usuwaj膮c konto.
Us艂ugi 艣wiadczone s膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie.
Odp艂atne s膮 natomiast umowy sprzeda偶y zawierane za po艣rednictwem Sklepu W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazu danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail聽[email protected]聽W reklamacji Kupuj膮cy powinien poda膰 imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, a tak偶e rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca b臋dzie rozpatrywa膰 wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni臋ciu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

SK艁ADANIE ZAM脫WIENIA

Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie jako zarejestrowany klient albo jako go艣膰.
Zarejestrowanym klientem jest Kupuj膮cy, kt贸ry posiada konto w Sklepie. Kupuj膮cy mo偶e za艂o偶y膰 konto z poziomu Sklepu.
Z艂o偶enie zam贸wienia odbywa si臋 poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesuj膮cych Kupuj膮cego produkt贸w. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia. Na etapie sk艂adania zam贸wienia nast臋puje r贸wnie偶 wyb贸r sposobu dostawy zam贸wionych produkt贸w oraz wyb贸r metody p艂atno艣ci za zam贸wienie. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt贸rym Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.
Po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie Kupuj膮cy zostanie przekierowany do bramki p艂atno艣ci, zgodnie z wybran膮 metod膮 p艂atno艣ci. Po skutecznym dokonaniu p艂atno艣ci, Kupuj膮cy zostanie zwrotnie przekierowany na stron臋 Sklepu z potwierdzeniem zam贸wienia. Z t膮 chwil膮 umow臋 uwa偶a si臋 za zawart膮 pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przes艂ane Kupuj膮cemu na adres e-mail podany w formularzu zam贸wienia.
W zale偶no艣ci od przedmiotu zam贸wienia, mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym mo偶e zosta膰 zawarta umowa okre艣lonego rodzaju:
w przypadku produkt贸w fizycznych 鈥 umowa sprzeda偶y,
w przypadku produkt贸w elektronicznych 鈥 umowa o dostarczenie tre艣ci cyfrowych.
Je偶eli przedmiotem zam贸wienia s膮 jednocze艣nie produkty r贸偶nego rodzaju, z艂o偶enie zam贸wienia prowadzi do zawarcia kilku um贸w okre艣lonego rodzaju odpowiadaj膮cych przedmiotowi zam贸wienia.
W formularzu zam贸wienia Kupuj膮cy musi poda膰 prawdziwe dane osobowe. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam贸wienia w sytuacji, gdy Kupuj膮cy poda艂 nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci Sprzedawcy co do ich poprawno艣ci. W takim przypadku Kupuj膮cy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt臋 elektroniczn膮 o w膮tpliwo艣ciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wyja艣nienia wszelkich okoliczno艣ci zwi膮zanych z weryfikacj膮 prawdziwo艣ci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj膮cych Sprzedawcy na podj臋cie kontaktu z Kupuj膮cym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyja艣nie艅 po podj臋ciu kontaktu przez Kupuj膮cego.
Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam贸wienia s膮 prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do weryfikowania ich prawdziwo艣ci i poprawno艣ci, cho膰 posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powy偶ej.

DOSTAWA I P艁ATNO艢膯

Dost臋pne metody p艂atno艣ci za zam贸wienie opisane s膮 na stronach Sklepu oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia.
Dost臋pne metody dostawy produkt贸w fizycznych opisane s膮 na stronach Sklepu oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia. Koszt dostawy zam贸wienia ponosi Kupuj膮cy, chyba 偶e Sprzedawca na stronie Sklepu wska偶e inaczej.
P艂atno艣ci elektroniczne tpay.com obs艂ugiwane s膮 przez nast臋puj膮cego operatora p艂atno艣ci: Krajowy Integrator P艂atno艣ci S.A., ul. 艢w. Marcin 73/6, 61-808 Pozna艅, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapita艂 zak艂adowy: 5.494.980 PLN wp艂acony w ca艂o艣ci.
P艂atno艣膰 w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.脿 r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjaln膮 siedzib膮 w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator P艂atno艣ci Sp贸艂ka Akcyjna, ul. 艢w. Marcin 73/6 61-808 Pozna艅, KRS 0000412357).
P艂atno艣ci elektroniczne przelewy24 obs艂ugiwane s膮 przez nast臋puj膮cego operatora p艂atno艣ci: PayPro SA 鈥 z siedzib膮 w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Pozna艅, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zak艂adowym wynosz膮cym 4.500.000,00 z艂, w ca艂o艣ci op艂aconym, wpisan膮 do rejestru krajowych instytucji p艂atniczych prowadzonego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja p艂atnicza.
W przypadku p艂atno艣ci kartami kredytowymi, dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

PRODUKTY FIZYCZNE

Realizacja zam贸wienia obejmuj膮cego produkty fizyczne nast臋puje poprzez wydruk i wysy艂k臋 zakupionych produkt贸w na adres podany przez Kupuj膮cego.
Czas realizacji zam贸wienia nie powinien przekroczy膰 72 h, chyba, 偶e co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
Zam贸wienie uwa偶a si臋 za zrealizowane w chwili nadania przesy艂ki do Kupuj膮cego.
Przesy艂ka powinna zosta膰 dostarczona do Kupuj膮cego w terminie wynikaj膮cym z wybranego sposobu dostawy.
Do艂o偶yli艣my wszelkich stara艅, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdok艂adniej odzwierciedla艂y kolory wydruk贸w. Nie jeste艣my jednak w stanie zagwarantowa膰 ich idealnego odwzorowania. Zar贸wno kolory poszczeg贸lnych wersji plakat贸w, jak i kolory na zdj臋ciach mog膮 si臋 znacznie r贸偶ni膰 od rzeczywistych 鈥 wynika to z r贸偶norodno艣ci dost臋pnego sprz臋tu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawie艅, a w szczeg贸lno艣ci ustawie艅 monitora i karty graficznej.

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

Realizacja zam贸wienia obejmuj膮cego produkt elektroniczny taki jak spersonalizowane pliki do samodzielnego wydruku itp. nast臋puje poprzez przes艂anie na adres e-mail podany przez Kupuj膮cego w formularzu zam贸wienia wiadomo艣ci zawieraj膮cej instrukcj臋 pobrania lub uzyskania dost臋pu do zakupionego produktu elektronicznego.
Z chwil膮 wysy艂ki wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 1 powy偶ej, tre艣ci cyfrowe obj臋te przedmiotem zam贸wienia uwa偶a si臋 za dostarczone w ca艂o艣ci Kupuj膮cemu.
Pliki zostan膮 wys艂ane na adres e-mail podany w zam贸wieniu.
Pliki s膮 wy艂膮cznie do u偶ytku osobistego i nie mo偶na ich reprodukowa膰, odtwarza膰 ani sprzedawa膰 w jakikolwiek spos贸b. Grafik臋 mo偶na wydrukowa膰 w maksymalnej liczbie pi臋ciu kopii.
Spersonalizowane pliki elektroniczne przechowywane s膮 na serwerach Sklepu przez okres 3 miesi臋cy od momentu wp艂yni臋cia zam贸wienia, po tym czasie s膮 automatycznie usuwane.

KARTY PODARUNKOWE

Karty podarunkowe zam贸wione za po艣rednictwem naszej strony internetowej b臋d膮 automatycznie dostarczane drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail podany w momencie sk艂adania zam贸wienia.
1. Nasze karty podarunkowe zawieraj膮 unikalne numery.
2. Nasze karty upominkowe nale偶y wymieni膰 na naszej stronie internetowej jako pe艂n膮 lub cz臋艣ciow膮 op艂at臋 za produkty z naszego Sklepu.
3. Karty podarunkowej nie mo偶na wykorzysta膰 do zakupu kolejnej karty podarunkowej.
4. Przy zamawianiu karty upominkowej nale偶y upewni膰 si臋, 偶e poprawnie wprowadzono informacje o odbiorcy. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci, je艣li adres zostanie wprowadzony niepoprawnie i osoba inna ni偶 zamierzony odbiorca skorzysta z bonu podarunkowego.
5. Oferty specjalne i promocje dost臋pne w naszym Sklepie (w tym prezenty z zakupem i rabaty) nie maj膮 zastosowania przy zakupie kupon贸w upominkowych.
6. Wszystkie karty upominkowe s膮 datowane i wygasaj膮 6 miesi臋cy od daty wystawienia.
7. Kart podarunkowych nie mo偶na wymieni膰 na got贸wk臋. Karty podarunkowe mo偶na wykorzysta膰 wy艂膮cznie na produkty zakupione w tej samej walucie, co karta podarunkowa. W przypadku reklamacji Produkt贸w zakupionych online za pomoc膮 Karty Podarunkowej nale偶ne 艣rodki zostan膮 zwr贸cone za pomoc膮 Karty Podarunkowej.
8. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i zwrotu Kart upominkowych jednostronnie.

ANULOWANIE LUB ZMIANA ZAM脫WIENIA

Wszelkich zmiany nale偶y dokona膰 w przeci膮gu聽4 godzin od momentu z艂o偶enia zam贸wienia. Po tym czasie, produkt b臋dzie ju偶 najprawdopodobniej w druku i b臋dzie za p贸藕no na edycj臋. Zapytania dotycz膮ce zmian w zam贸wieniu winny zosta膰 niezw艂ocznie wys艂ane na adres [email protected]

PRAWO ODST膭PIENIA OD WARUNK脫W UMOWY

Positive Prints jest serwisem produkcji na 偶yczenie. Klient sam okre艣la parametry zam贸wienia poprzez pocz膮tkowy wyb贸r produktu, materia艂u, wymiaru wydruku a偶 do wyboru ewentualnych opcji wyko艅czenia produktu. Produkcja realizowana jest wi臋c od podstaw wg zlecenia Klienta. Poza wyj膮tkami szczeg贸艂owo opisanymi w art. 10 o warunkach reklamacji Klient nie ma mo偶liwo艣ci odst膮pienia od umowy.
W zwi膮zku z powy偶szym prawo do odst膮pienia od umowy w trybie art.7 ust.1 ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przys艂uguje w przypadku nast臋puj膮cych um贸w:
dotycz膮cych dostawy towar贸w, kt贸re zosta艂y przygotowane i zrealizowane na specjalne zam贸wienie klienta, w tym plakaty, poduszki i inne produkty wykonane za po艣rednictwem kreator贸w produkt贸w positiveprints.com
dotycz膮cych towar贸w, kt贸re zosta艂y zam贸wione i b臋d膮 wykorzystywane na u偶ytek prowadzonej przez Klienta dzia艂alno艣ci gospodarczej

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Aktualne informacje dotycz膮ce reklamacji i zwrot贸w umieszone s膮 w polityce reklamacji i zwrot贸w dost臋pnej na stronie https://positiveprints.com/pl/reklamacje-i-zwroty/

ODPOWIEDZIALNO艢膯 ZA WADY

Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Kupuj膮cemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego, je偶eli sprzedany produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia za wady).
Je偶eli sprzedany produkt ma wad臋, Kupuj膮cy mo偶e:
偶膮da膰 wymiany produktu na wolny od wad,
偶膮da膰 usuni臋cia wady,
z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny,
z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy.
Je艣li Kupuj膮cy stwierdzi wad臋 produktu, powinien poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋, okre艣laj膮c jednocze艣nie swoje roszczenie zwi膮zane ze stwierdzon膮 wad膮 lub sk艂adaj膮c o艣wiadczenie stosownej tre艣ci.
Kupuj膮cy mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 zar贸wno poczt膮 tradycyjn膮, jak r贸wnie偶 poczt膮 elektroniczn膮.
Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji za pomoc膮 takiego 艣rodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt贸rego reklamacja zosta艂a z艂o偶ona. 聽
Szczeg贸艂y dotycz膮ce r臋kojmi Sprzedawcy za wady reguluj膮 przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 鈥 576).

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem https://positiveprints.com/pl/polityka-prywatnosci/

POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃

Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku ze sprzeda偶膮 towar贸w na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Konsument ma mo偶liwo艣膰:
zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋ciu sporu wynik艂ego z zawartej umowy sprzeda偶y,
zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej聽http://polubownie.uokik.gov.pl.
Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem聽http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

PRAWA W艁ASNO艢CI INTELEKTUALNEJ

Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e tre艣ci zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne oraz materia艂y tekstowe, graficznie i zdj臋ciowe wchodz膮ce w sk艂ad produkt贸w fizycznych obj臋te s膮 ochron膮 prawa autorskiego, a prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy.
Bezprawne rozpowszechnianie tre艣ci lub materia艂贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 powy偶ej, mog臋 skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

POSTANOWIENIA KO艃COWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany cen produkt贸w w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 Regulamin obowi膮zuj膮cy w dacie zawarcia umowy.
Kupuj膮cy, kt贸rzy posiadaj膮 konto w Sklepie o ka偶dej zmianie Regulaminu zostan膮 powiadomieni poczt膮 elektroniczn膮 na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji tre艣ci nowego Regulaminu, Kupuj膮cy ma prawo w ka偶dym czasie wypowiedzie膰 umow臋 o prowadzenie konta poprzez usuni臋cie konta lub z艂o偶enie Sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia聽30.01.2020
Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dost臋pne s膮 do 艣ci膮gni臋cia w formacie .pdf 鈥 linki znajduj膮 si臋 poni偶ej Regulaminu.