Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies

Informacje og贸lne

Niniejsza Polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plik贸w cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google Analytics, Facebook Pixel w zwi膮zku z korzystaniem przez U偶ytkownik贸w ze Strony internetowej, Sklepu oraz profili w mediach spo艂eczno艣ciowych prowadzonych przez Administratora.

搂1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatno艣ci przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

1. Administrator – Positive Prints Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Pu艂awskiej 145, (kod pocztowy 02-715), wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS 0000839033, nr NIP 9512500986, Regon 38597711

2. Strona internetowa – serwis dost臋pny pod adresem http://positiveprints.com, pod kt贸rym dost臋pny jest Sklep internetowy.

3. U偶ytkownik 鈥 ka偶da osoba, kt贸ra przegl膮da zawarto艣膰 Strony internetowej.

4. RODO – Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

搂2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych U偶ytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. 
 2. U偶ytkownik mo偶e przekazywa膰 swoje dane osobowe Administratorowi mi臋dzy innymi za pomoc膮 formularzy dost臋pnych na Stronie internetowej oraz Sklepie, a tak偶e takich rozwi膮za艅, jak komunikatory internetowe i profile w mediach spo艂eczno艣ciowych.  
 3. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych U偶ytkownik贸w mo偶e by膰 dobrowolna, konkretna, 艣wiadoma i jednoznaczna zgoda U偶ytkownika wyra偶ona za pomoc膮 odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane tak偶e w przypadkach, w kt贸rych Administrator jest upowa偶niony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa lub w celu realizacji zawartej pomi臋dzy stronami umowy, a tak偶e na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.  W szczeg贸lno艣ci: 
  • [FORMULARZ ZAM脫WIENIA]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza zam贸wienia dost臋pnego w Sklepie internetowym przetwarzane s膮 w celu wykonania umowy zawartej za po艣rednictwem Sklepu. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest umowa oraz dzia艂ania podj臋te na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 zawrze膰 umow臋 z Administratorem. Dane te b臋d膮 przetwarzane przez czas realizacji zam贸wienia. Po zrealizowaniu zam贸wienia Administrator b臋dzie przetwarza艂 dane osobowe w celu realizacji ustawowych obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze np. podatkowo-ksi臋gowych lub obowi膮zku rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. c RODO). Administrator b臋dzie je przetwarza艂 przez okres 5 lat od zako艅czenia roku podatkowego, w kt贸rym nast膮pi艂a sprzeda偶. Administrator ww. dane osobowe b臋dzie  przetwarza艂 tak偶e na wypadek ewentualnych roszcze艅, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO), do chwili up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅 cywilnoprawnych.  
 • [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane s膮 w celu przesy艂ania U偶ytkownikowi newslettera zawieraj膮cego m.in. informacje o produktach, nowo艣ciach i promocjach. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 zapisa膰 si臋 i otrzymywa膰 newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 tylko i wy艂膮cznie za zgod膮 U偶ytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO), kt贸r膮 U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 w formularzu zapisu na newsletter i mo偶e j膮 cofn膮膰 w dowolnym momencie. Dane te b臋d膮 przetwarzane do czasu zaprzestania wysy艂ki newslettera przez Administratora lub wcze艣niejszego wycofania zgody przez U偶ytkownika.
 • [FORMULARZ KONTAKTOWY]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w wiadomo艣ci email wys艂anej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane s膮 w celu udzielenia odpowiedzi na wys艂ane zapytanie. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik otrzyma艂 odpowied藕. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te b臋d膮 przetwarzane do czasu zako艅czenia korespondencji a tak偶e do chwili up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅 cywilnoprawnych. 
 • [FORMULARZ DODAWANIA OPINII]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach formularza opinii przetwarzane s膮 w celu wy艣wietlenia opinii U偶ytkownika na Stronie internetowej. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 umie艣ci膰 opini臋. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 na podstawie zgody u偶ytkownika (art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te b臋d膮 przetwarzane tak d艂ugo, jak d艂ugo b臋dzie istnia艂a Strona internetowa lub do czasu cofni臋cia zgody przez U偶ytkownika.
 • [FORMULARZ ZG艁OSZENIA DO KONKURSU]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach zg艂oszenia do konkursu przetwarzane s膮 w celu zapewnienia mo偶liwo艣ci wzi臋cia udzia艂u w konkursie, oraz wype艂nienia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przyrzeczenia publicznego, jakim jest konkurs i okre艣lonych w regulaminie konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 wzi膮膰 udzia艂 w konkursie. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 na podstawie prawnie uzasadnionych interes贸w administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te b臋d膮 przetwarzane przez czas niezb臋dny do przeprowadzenia konkursu oraz wy艂onienia zwyci臋zc贸w a tak偶e do chwili przedawnienia ew. roszcze艅.
 • [SAVE MY DESIGN]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez U偶ytkownika w ramach us艂ugi SAVE MY DESIGN przetwarzane s膮 w celu umo偶liwienia U偶ytkownikowi dost臋pu do projektu stworzonego przez niego z wykorzystaniem dost臋pnego na Stronie internetowej kreatora. Dost臋p b臋dzie mo偶liwy przez 30 dni od chwili skorzystania z us艂ugi. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by U偶ytkownik m贸g艂 skorzysta膰 z us艂ugi. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa si臋 na podstawie zgody u偶ytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te b臋d膮 przetwarzane przez 30 dni lub do czasu cofni臋cia zgody przez U偶ytkownika.
 1. Administrator mo偶e powierzy膰 dane osobowe innym podmiotom, z pomoc膮 kt贸rych realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczaj膮cym us艂ug臋 hostingu, operatorom p艂atno艣ci, drukarniom wykonuj膮cym wydruki zam贸wionych przez U偶ytkownika produkt贸w, firmie call center, zewn臋trznym portalom 鈥瀖arketplace鈥, firmie ksi臋gowej, firmom kurierskim, firmie dostarczaj膮cej aplikacj臋 do emailingu).
 2. Dane osobowe U偶ytkownika mog膮 zosta膰 udost臋pnione w艂a艣ciwym organom w艂adzy publicznej, je偶eli wymagaj膮 tego obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.
 3. Dane osobowe U偶ytkownika nie b臋d膮 przekazywane do odbiorc贸w z pa艅stw trzecich ani organizacji mi臋dzynarodowych, kt贸re nie zapewniaj膮 odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopie艅 ochrony musi by膰 potwierdzony odpowiedni膮 decyzj膮 Komisji Europejskiej lub innym wi膮偶膮cym instrumentem prawnym.
 4. Administrator gwarantuje poufno艣膰 wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 5. Dane osobowe s膮 gromadzone z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i odpowiednio chronione przed dost臋pem przez osoby do tego nieupowa偶nione, a ich przetwarzanie odbywa si臋 zgodnie oraz na warunkach okre艣lonych szczeg贸艂owo w: 
 • Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

搂3. Prawa U偶ytkownika

 1. U偶ytkownikowi przys艂uguj膮 prawa zwi膮zane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 
 • prawo dost臋pu do danych 
 • prawo do poprawienia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych
 • prawo do usuni臋cia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. U偶ytkownik ma prawo do cofni臋cia swojej zgody w ka偶dej chwili, je艣li U偶ytkownik uprzednio j膮 wyrazi艂.   
 2. W celu realizacji swoich praw U偶ytkownik powinien skierowa膰 odpowiednie 偶膮danie na adres: [email protected]

搂4. Pliki cookies i inne informacje

 1. Podczas korzystania przez U偶ytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane s膮 dane dotycz膮ce U偶ytkownika. Do tych danych zalicza si臋 m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przegl膮darki, typ systemu operacyjnego. Dane te mog膮 by膰 zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a tak偶e mog膮 by膰 zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysy艂ane do komputera lub innego urz膮dzenia (np. laptop, smartfon, tablet) U偶ytkownika i tam zapisywane podczas przegl膮dania Strony internetowej. Pliki cookie zapami臋tuj膮 preferencje i zachowania U偶ytkownika, co umo偶liwia podnoszenie jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug, poprawianie wynik贸w wyszukiwania i trafno艣ci wy艣wietlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe 艣ledzenie preferencji U偶ytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plik贸w cookies dost臋pna jest za po艣rednictwem paska cookie udost臋pnionego na Stronie internetowej.  
 3. U偶ytkownik zgod臋 na stosowanie plik贸w cookies na jego urz膮dzeniu ko艅cowym mo偶e wyrazi膰 za pomoc膮 paska cookie udost臋pnionego na Stronie internetowej. Mo偶e to zrobi膰 tak偶e za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki zainstalowanej na urz膮dzeniu U偶ytkownika. W taki sam spos贸b U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili swoj膮 zgod臋 cofn膮膰 lub zmieni膰 jej zakres. 
 4. U偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 usun膮膰 istniej膮ce pliki cookies ze swojego urz膮dzenia, korzystaj膮c z odpowiednich funkcji przegl膮darki internetowej, program贸w s艂u偶膮cych w tym celu lub narz臋dzi dost臋pnych w ramach systemu operacyjnego, z kt贸rego korzysta U偶ytkownik. 
 5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomoc膮 cookies nie s膮 艂膮czone przez Administratora w 偶aden spos贸b z konkretnymi U偶ytkownikami Strony internetowej i nie s膮 wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji U偶ytkownika. Logi serwera s艂u偶膮 do administrowania Stron膮 internetow膮, a ich zawarto艣膰 nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem. 
 6. Na Stronie internetowej s膮 stosowane technologie rejestruj膮ce anonimowo dzia艂ania podejmowane przez U偶ytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. S膮 to m.in.: 
  • Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
  • Facebook Pixel – stosowana w celu zarz膮dzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
 7. Pe艂na lista plik贸w cookies podmiot贸w trzecich dost臋pna jest w ustawieniach cookies. 
 8. Dane uzyskane przez te narz臋dzia w 偶aden spos贸b nie b臋d膮 艂膮czone przez Administratora z konkretnymi U偶ytkownikami Strony internetowej i nie s膮 wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji U偶ytkownika bez jego wyra藕nej zgody. Nale偶y jednak mie膰 na uwadze, 偶e dane te s膮 przetwarzane przez podmioty dostarczaj膮ce ww. technologie i mog膮 je 艂膮czy膰 z danymi o U偶ytkowniku, kt贸re podmioty te zebra艂y z innych 藕r贸de艂. 

搂5. Cel wykorzystania danych

 1. Konsekwencj膮 zastosowania plik贸w cookies, a tak偶e technologii wymienionych w 搂 4 pkt. 6 b臋dzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej tre艣ci oraz oferty Produkt贸w do potrzeb U偶ytkownika. 
 2. Dane wymienione w poprzednim punkcie Administrator wykorzystuje w celu:
 • prawid艂owego funkcjonowania, konfiguracji, bezpiecze艅stwa Strony internetowej,
 • uwierzytelniania U偶ytkownika w zwi膮zku z korzystaniem przez niego z us艂ug Sklepu oraz utrzymania sesji U偶ytkownika po zalogowaniu, 
 • analiz, bada艅 i audytu wy艣wietle艅 Strony internetowej, 
 • a tak偶e w celach statystycznych i marketingowych.

搂6. Postanowienia ko艅cowe

 1. W niniejszym dokumencie mog膮 nast膮pi膰 zmiany, na kt贸re mo偶e wp艂yn膮膰 rozw贸j technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozw贸j naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany b臋d膮 komunikowane U偶ytkownikom niezw艂ocznie w spos贸b widoczny i zrozumia艂y. 
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotycz膮ce Polityki prywatno艣ci i plik贸w cookies prosimy kierowa膰 na adres:  [email protected]