Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google Analytics, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, Sklepu oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Positive Prints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, (kod pocztowy 02-715), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000839033, nr NIP 9512500986, Regon 38597711

2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem http://positiveprints.com, pod którym dostępny jest Sklep internetowy.

3. Użytkownik – każda osoba, która przegląda zawartość Strony internetowej.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. 
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz Sklepie, a także takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.  
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.  W szczególności: 
  • [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa oraz działania podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze np. podatkowo-księgowych lub obowiązku rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. c RODO). Administrator będzie je przetwarzał przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Administrator ww. dane osobowe będzie  przetwarzał także na wypadek ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO), do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.  
 • [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego m.in. informacje o produktach, nowościach i promocjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO), którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera przez Administratora lub wcześniejszego wycofania zgody przez Użytkownika.
 • [FORMULARZ KONTAKTOWY]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji a także do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. 
 • [FORMULARZ DODAWANIA OPINII]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza opinii przetwarzane są w celu wyświetlenia opinii Użytkownika na Stronie internetowej. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić opinię. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • [FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach zgłoszenia do konkursu przetwarzane są w celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w konkursie, oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przyrzeczenia publicznego, jakim jest konkurs i określonych w regulaminie konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł wziąć udział w konkursie. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców a także do chwili przedawnienia ew. roszczeń.
 • [SAVE MY DESIGN]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach usługi SAVE MY DESIGN przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do projektu stworzonego przez niego z wykorzystaniem dostępnego na Stronie internetowej kreatora. Dostęp będzie możliwy przez 30 dni od chwili skorzystania z usługi. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł skorzystać z usługi. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te będą przetwarzane przez 30 dni lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 1. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, operatorom płatności, drukarniom wykonującym wydruki zamówionych przez Użytkownika produktów, firmie call center, zewnętrznym portalom „marketplace”, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu).
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§3. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 
 • prawo dostępu do danych 
 • prawo do poprawienia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio ją wyraził.   
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: [email protected]

§4. Pliki cookies i inne informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej.  
 3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres. 
 4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  • Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
  • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
 7. Pełna lista plików cookies podmiotów trzecich dostępna jest w ustawieniach cookies. 
 8. Dane uzyskane przez te narzędzia w żaden sposób nie będą łączone przez Administratora z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika bez jego wyraźnej zgody. Należy jednak mieć na uwadze, że dane te są przetwarzane przez podmioty dostarczające ww. technologie i mogą je łączyć z danymi o Użytkowniku, które podmioty te zebrały z innych źródeł. 

§5. Cel wykorzystania danych

 1. Konsekwencją zastosowania plików cookies, a także technologii wymienionych w § 4 pkt. 6 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika. 
 2. Dane wymienione w poprzednim punkcie Administrator wykorzystuje w celu:
 • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 • uwierzytelniania Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z usług Sklepu oraz utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, 
 • analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej, 
 • a także w celach statystycznych i marketingowych.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały. 
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:  [email protected]