Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Algemene informatie

Het Privacy- en Cookiebeleid definieert de regels voor gegevensverwerking en bescherming van persoonsgegevens, evenals het gebruik van cookies en andere technologieën zoals: Google Analytics, Facebook Pixel met betrekking tot het gebruik ervan door de gebruikers van onze website, winkel en sociale media accounts die door de Beheerder worden beheerd.

§1. Definities

In het kader van het Privacy- en Cookiebeleid wordt uitgegaan van de volgende betekenis van de onderstaande begrippen:

 1. Beheerder – Positive Prints Sp. z o.o. (LLC) met statutaire zetel in Warschau, ul. Puławska 145, (postcode 02-715), ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door De Arrondissementsrechtbank voor de Hoofdstad Warschau in Warschau, XIII Economische Afdeling van De Nationale Rechtbank, onder nummer KRS: 0000839033 (Nationaal Rechtbank Register Nummer), NIP: 9512500986 (Belastingbetaler Identificatie Nummer), REGON: 38597711 (Nationaal Bedrijfsregister Nummer).
 2. Website – Website beschikbaar op http://positiveprints.com, waaronder de online winkel beschikbaar is.
 3. Gebruiker – iedereen die door de inhoud van de website bladert.
 4. GDPR – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

§2. Persoonlijke gegevens

 1. Volgens GDPR is de Beheerder de beheerder van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.
 2. De Gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens met de Beheerder delen door gebruik te maken van de formulieren die beschikbaar zijn op de website en de winkel, evenals online berichtenapplicaties en social media accounts.
 3. De rechtmatige basis voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers kan vrijwillige, specifieke, bewuste en ondubbelzinnige toestemming zijn die door de Gebruiker wordt gegeven via het daarvoor bestemde formulier op de website. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt in gevallen waarin de Beheerder gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken op basis van de rechtsgrondslag of met het oog op de uitvoering van het tussen de partijen gesloten contract, alsmede op basis van een door de Beheerder uitgevoerd gerechtvaardigd belang. Vooral:

a. [ORDER FORM]

Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan de Beheerder worden verstrekt als onderdeel van het bestelformulier dat beschikbaar is in de Online Winkel, worden verwerkt om het contract uit te voeren dat via de Winkel wordt afgesloten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is het contract en de handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht voorafgaand aan de uitvoering van het contract (artikel 6, lid 1(B) GDPR). Het verstrekken van persoonsgegevens door de Gebruiker is vrijwillig, het is echter noodzakelijk voor de Gebruiker om een contract te sluiten met de Beheerder. De gegevens worden verwerkt tijdens de uitvoering van de bestelling. Na afronding van de bestelling zal de Beheerder persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Beheerder, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, boekhouding of de verplichting om de klacht in behandeling te nemen (Artikel 6, lid 1(C) GDPR).De Beheerder zal de gegevens verwerken voor een periode van 5 jaar vanaf het einde van het belastingjaar waarin de verkoop plaatsvond. De Beheerder zal de hierboven genoemde gegevens ook verwerken, in geval van eventuele claims, op basis van het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6, lid 1(F) GDPR), tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor civielrechtelijke claims.

b. [NEWSLETTER SUBSCRIPTION FORM]

Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan de Beheerder worden verstrekt als onderdeel van het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief, worden verwerkt om de Gebruiker de nieuwsbrief toe te sturen met informatie over producten, nieuws en speciale aanbiedingen. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Gebruiker is vrijwillig, maar is noodzakelijk om de Gebruiker in staat te stellen zich in te schrijven voor een nieuwsbrief en deze te ontvangen. In dit geval vindt gegevensverwerking alleen plaats met toestemming van de Gebruiker (Artikel 6, lid 1(A) GDPR), die de Gebruiker kan geven in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief en op elk moment kan intrekken. Bovengenoemde gegevens worden verwerkt totdat de Beheerder stopt met het versturen van de nieuwsbrief of totdat de Gebruiker zijn toestemming intrekt.

c. [CONTACT FORM]

Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan de Beheerder worden verstrekt als onderdeel van het contactformulier of in een e-mail die naar het adres van de Beheerder op de Website wordt gestuurd, worden verwerkt om de verzonden vraag te beantwoorden. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gebruiker is vrijwillig, maar het is noodzakelijk voor de gebruiker om een antwoord te ontvangen. In dit geval is de gegevensverwerking gebaseerd op een gerechtvaardigd belang dat door de Beheerder wordt nagestreefd (artikel 6, lid 1(F) GDPR). De genoemde gegevens worden verwerkt tot het einde van de correspondentie en ook tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor civielrechtelijke vorderingen.

d. [FEEDBACK FORM]

Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan de Beheerder worden verstrekt als onderdeel van het feedbackformulier, worden verwerkt om de feedback van de Gebruiker op de Website weer te geven. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gebruiker is vrijwillig, maar is wel noodzakelijk om de gebruiker feedback te kunnen geven. In dit geval is de gegevensverwerking gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker (Artikel 6, lid 1(A) GDPR). De hierboven genoemde gegevens worden verwerkt zolang de Website bestaat of totdat de Gebruiker zijn toestemming intrekt.

e. [COMPETITION ENTRY FORM]

Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan de Beheerder worden verstrekt als onderdeel van het inschrijfformulier voor de prijsvraag, worden verwerkt om de mogelijkheid tot deelname aan de prijsvraag te garanderen en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de openbare aanbesteding , die de prijsvraag is, en die zijn vastgelegd in het wedstrijdreglement. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar is noodzakelijk voor de gebruiker om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. In dit geval is de gegevensverwerking gebaseerd op gerechtvaardigde belangen van de Beheerder (Artikel 6, lid 1(F) GDPR). De genoemde gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de wedstrijd uit te voeren en de winnaars te selecteren, evenals tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor civielrechtelijke claims.

f. [SAVE MY DESIGN]

Persoonsgegevens die door de Gebruiker aan de Beheerder zijn verstrekt als onderdeel van de SAVE MY DESIGN service, worden verwerkt om de Gebruiker toegang te geven tot het door hem/haar gemaakte project, met behulp van de editor die beschikbaar is op de Website. De toegang is beschikbaar voor een periode van 30 dagen na gebruik van de service. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Gebruiker is vrijwillig, maar is noodzakelijk om de Gebruiker gebruik te laten maken van de dienst. In dit geval is de gegevensverwerking gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker (Artikel 6 , lid 1(A) GDPR). De genoemde gegevens worden 30 dagen verwerkt of totdat de Gebruiker de toestemming intrekt.

 1. De Beheerder kan persoonlijke gegevens delen met derden, met behulp waarvan hij de doelen bereikt die in voorgaande punten zijn aangegeven (bijv. aan bedrijven die hostingdiensten leveren, betalingsdienstaanbieders, drukkerijen die bestellingen van de Gebruiker afdrukken, Call Center, externe Marktplaatsportalen, boekhoudbedrijf, verzendbedrijven, een bedrijf dat een e-mailtoepassing levert).
 2. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden doorgegeven aan de bevoegde overheidsinstantie als de toepasselijke wetgeving dit vereist.
 3. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet gedeeld met ontvangers uit derde landen of internationale organisaties die geen adequate mate van bescherming bieden. De passende mate van bescherming moet worden bevestigd door een passend besluit van de Europese Commissie of een ander bindend rechtsinstrument.
 4. De beheerder garandeert de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die aan hem worden verstrekt.
 5. Persoonlijke gegevens worden met zorg verzameld en goed beschermd tegen toegang door onbevoegden. De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gespecificeerd in:

a. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG,

b. De wet van 18 juli 2002 betreffende het verlenen van diensten langs elektronische weg,

c. De wet van 10 mei, 2018 over de bescherming van persoonsgegevens.

§3. Gebruikersrechten

 1. De Gebruiker heeft rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, waaronder
 • Het recht op toegang tot de gegevens
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht op wissen (‘recht om vergeten te worden’)
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder
 1. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken als de gebruiker eerder toestemming heeft gegeven.
 2. Om zijn rechten uit te oefenen, moet de Gebruiker een verzoek sturen naar: [email protected]

§4. Cookies en andere informatie

1. De gegevens van de Gebruiker worden automatisch verzameld terwijl de Gebruiker de Website bezoekt. Deze gegevens zijn onder andere IP-adres, domeinnaam, type browser en type besturingssysteem. De gegevens kunnen worden verzameld door cookies en kunnen ook worden opgeslagen in de logbestanden van de server.

2. Cookies zijn bestanden die naar een computer of ander apparaat (bijv. laptop, smartphone, tablet) van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen tijdens het surfen op de Website. Cookies onthouden de voorkeuren en het surfgedrag van de Gebruiker, waardoor de kwaliteit van de geleverde diensten kan worden verbeterd, de zoekresultaten en de nauwkeurigheid van de weergegeven informatie, waaronder reclame, kunnen worden verbeterd en de voorkeuren van de Gebruiker anoniem kunnen worden bijgehouden. De huidige lijst met cookies die op de Website worden gebruikt, is beschikbaar in het cookietabblad dat op de Website wordt gedeeld.

3. De Gebruiker kan toestemming geven en cookies accepteren via het cookietabblad op de Website. Dit kan ook worden gedaan met behulp van de browserinstellingen die op het apparaat van de Gebruiker zijn geïnstalleerd. De Gebruiker kan zijn toestemming op elk moment intrekken of de reikwijdte ervan op dezelfde manier wijzigen.

4. De Gebruiker kan ook bestaande cookies van zijn apparaat verwijderen door gebruik te maken van de juiste browserfuncties, programma’s die voor dit doel zijn ontworpen of tools die beschikbaar zijn als onderdeel van het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt.

5. Gegevens die worden opgeslagen in de serverlogbestanden of door het gebruik van cookies worden door de Beheerder niet gekoppeld aan de specifieke Websitegebruikers en worden door de Beheerder niet gebruikt om de Gebruiker te identificeren. Serverlogbestanden worden gebruikt om de Website te beheren. De inhoud wordt alleen bekend gemaakt aan mensen die de server mogen beheren.

6. De Website maakt gebruik van technologieën om handelingen van de Gebruiker tijdens het gebruik van de Website anoniem te registreren. Deze omvatten:

a. Google Analytics – gebruikt om websitestatistieken te analyseren,

b. Facebook Pixel – gebruikt om advertenties op Facebook te beheren en te optimaliseren.

De volledige lijst met cookies van derden is beschikbaar in de cookie-instellingen.

De gegevens die door deze tools worden verkregen, worden door de Beheerder op geen enkele manier gekoppeld aan de specifieke Websitegebruikers en worden door de Beheerder niet gebruikt om de Gebruiker te identificeren zonder diens toestemming. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat deze gegevens worden verwerkt door de partijen die de bovengenoemde technologieën leveren en deze kunnen combineren met de gegevens van de Gebruiker die deze partijen uit andere bronnen hebben verzameld.

§5. Doel van gegevensgebruik

1. Het gevolg van het gebruik van cookies en de technologieën die worden genoemd in § 4(6) is dat de Website, de inhoud en het productaanbod worden geoptimaliseerd voor de behoeften van de Gebruiker.

2. De beheerder gebruikt de gegevens uit het vorige punt voor:

a. juiste werking, configuratie, Website veiligheid,

b. Verificatie van gebruikers met betrekking tot hun gebruik van de diensten van de winkel en het onderhouden van de sessie van de gebruiker na het inloggen,

c. analyses, onderzoek en controle van websiteweergaven,

d. en voor statistische en marketingdoeleinden.

§6. Slotbepalingen

1. Dit document kan in de toekomst worden gewijzigd onder invloed van de ontwikkeling van internettechnologie, wetswijzigingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de ontwikkeling van onze Website en Winkel. Alle wijzigingen worden tijdig, zichtbaar en begrijpelijk aan de Gebruikers doorgegeven.

2. Alle vragen of opmerkingen over het privacy- en cookiebeleid moeten naar het volgende adres worden gestuurd: [email protected]